Site Overlay

VZDELÁVACÍ PROGRAM

Náš vzdelávací program s dôrazom na rozvoj športových schopností a zručností.

 

Jedno slovo presne vystihuje filozofiu nášho vzdelávacieho programu a tým slovom je: “KALOKAGATIA„
(je to ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka).

V našej smš sa budú vzdelávať deti podľa tradičných a overených výchovno-vzdelávacích metód s prvkami aktuálnych trendov v predškolskej pedagogike.

Deti sa budú vzdelávať v našej SMŠ aj v cudzom jazyku, budú rozvíjať pohybové schopnosti zároveň získavať nové skúsenosti, nadväzovať nové sociálne väzby, učiť sa postupne samoobslužným činnostiam a súčasne rozvíjať predstavivosť, kreativitu a fantáziu.

Učebné osnovy máme spracované pre všetky oblasti detského vývinu, podľa Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie s dôrazom na individuálne potreby dieťaťa.

Máme stanovené jasné pravidlá, dbáme na ich dodržiavanie, čím učíme deti zodpovednosti a samostatnosti.
V deťoch vidíme obrovský potenciál a jedinečnosť každého z nich, plne ich podporujeme v tom, v čom vynikajú a rešpektujeme individualitu dieťaťa, lebo každé dieťa, ktoré bude v našej smš, považujem za osobnosť.

Vytvárame podnetné a priateľské prostredie založené na vzájomnom rešpekte.

ŠKVP schválený MŠVVaŠ SR

Program a zameranie smš:

 • Vzdelávanie formou tematických celkov
 • Interaktívne vzdelávanie
 • Cudzie jazyky
 • Telesná výchova v priestoroch smš (gymnastika, pohybová príprava, loptové hry, rozvoj pohybových schopností), mimo priestorov smš (lyžovanie, plávanie, korčuľovanie formou týždenných výcvikových blokov pon.-piat.), alebo pravidelnou dochádzkovou formou 1x za týždeň
 • Zážitkové učenie (tématické výlety, návšteva kultúrnych podujatí..)
 • Sociálna a prosociálna výchova
 • Regionálna výchova
 • Podpora kreativity a zvedavosti, tvorivé dielne
 • Podpora všestranného rozvoja a zdravého sebavedomia
 • Spolupráca s rodičmi
 • Spolupráca s odborníkmi z rôznych oblastí starostlivosti a všestranného rozvoja osobnosti detí, ale aj bežného aktívneho života
 • Spolupráca s detským psychológom, logopédom
 • Organizovanie denných/pobytových táborov počas školských prázdnin, školy v prírode…