Site Overlay

Termíny zápisov do smš !!!!

 1. termín :  25.-26.04. 2024:    –  16:00 – 18:00 hod.

 2. termín: 06.-10.05. 2024:      – 15:00 – 18:00 hod.

 

Ako zapísať dieťa do našej SMŠ?

Milí rodičia, pre školský rok 2024/2025 sa oficiálny zápis detí do Súkromnej materskej školy uskutoční v termíne máj 2024 a však zápis je možné po dohode s vedením smš vykonať aj mimo oficiálneho termínu (presný termín zápisu budeme aktualizovať v Novinkách).

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Zákonný zástupca môže podať žiadosť.

 • osobne, v priestoroch materskej školy
 • elektronickým podaním doručeným do príslušnej elektronickej schránky.

Dieťa je prijaté do smš na základe rozhodnutia o prijatí/neprijatí riaditeľkou/riaditeľom smš.

O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do SMŠ rozhodne riaditeľ/ka materskej školy do 30. júna 2024 a to písomným rozhodnutím o prijatí/neprijatí dieťaťa do SMŠ  na základe žiadosti zákonného zástupcu.

To, či  bude vaše dieťa prijaté do našej SMŠ rozhodujú tieto kritéia:

 1. Kapacita smš
 2. vek
 3. odporúčanie lekára dieťaťa na pobyt v školskom zariadení (súčasť žiadosti..)
 4. Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa.

Podmienky prijatia dieťaťa do Súkromnej materskej školy na školský rok 2024/2025:

 • na predprimárne vzdelávanie prijímame deti vo veku od 2 rokov (dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky k 14.09. v danom roku)
 • do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.
 • dieťa musí spĺňať na prijatie do smš ovládanie sebaobslužných činností, musí byť  „odplienkované“ a sociálne primerane vyspelé (zvládať odlúčenie od blízkych počas pobytu v smš, vzťahy v novom kolektíve…).
 • do smš prijímame aj deti zdravotne znevýhodnené po písomnom odporúčaní odborníka, že dieťa môže absolvovať pobyt v smš (lekár, psychológ,…)
 • pre dieťa, ktoré dovŕši k 31. augustu 2024 päť rokov je predprimárne vzdelávanie povinné.

Potrebné dokumenty k prijatiu dieťaťa do škôlky:

 • Vyplnená záväzná prihláška
 • Fotokópia kartičky poistenca dieťaťa
 • Informačný formulár o dieťati
 • Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti
 • Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Potrebné dokumenty k stiahnutiu:

Odovzdáva sa pri zápise do smš ( apríl/máj  2024 ):

 

 

Odovzdáva sa pri nástupe do smš ( september 2024 ):

čítajte aj  podstránku „PRE RODIČOV “ na tomto webe.